fbpx

Algemene voorwaarden

Margriet Meijer – coach voor makers (voorheen de Makers Coach)

 

Van toepassing op de opdrachten aan: Margriet Meijer (de Makers Coach) , gevestigd aan de van Orteliusstraat 15-d,1057 AR te Amsterdam te Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59744464, de gebruiker van deze AV.

Definities:

In deze AV wordt het volgende verstaan onder:

Coaching

Deelnemer

Opdrachtgeven

Overeenkomst

Partijen

Werkzaamheden

de door Margriet Meijer verzorgde 1-op-1 coaching/trainingen/workshops
de opdrachtgever die deelneemt aan 1-op-1 coaching/trainingen/workshops
de opdrachtgever van Margriet Meijer, die deze AV accepteert.
de overeenkomst tussen Margriet Meijer en opdrachtgever waarin de opdracht besloten ligt Margriet Meijer en opdrachtgever/deelnemer tezamen.
de door Margriet Meijer te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Overeenkomst

Hoofdstuk 1. Algemeen


De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op 1-op-1 coaching/trainingen/workshops.


Artikel 1.1. Toepasselijkheid van deze AV

1. Deze AV zijn van toepassing op iedere door Margriet Meijer gedane aanbieding, op iedere door haar uitgebrachte offerte en op iedere (aanvullende en/of vervolg) opdracht overeengekomen tussen Margriet Meijer en Opdrachtgever, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van is afgeweken door Partijen.

2. De bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever houdt tevens de acceptatie van deze AV in.

3. Indien een of meer bepalingen in deze AV nietig- of vernietigd zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Margriet Meijer zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en daarbij het oorspronkelijke doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht nemen.

4. Margriet Meijer behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen. Indien Margriet Meijer de gewijzigde AV aan Opdrachtgever ter hand stelt en deze de gewijzigde AV accepteert, is de gewijzigde AV van toepassing. In alle andere gevallen geldt de versie van de AV die ten tijde van het ontstaan van de Opdracht van toepassing was.

5. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen overeengekomen in de Opdracht en de AV prevaleert hetgeen overeengekomen in de Opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

6. De AV zullen op verzoek kosteloos door Margriet Meijer worden toegezonden. De AV zijn

tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de website www.margrietmeijer.com.

Artikel 1.2. Aanbod en offertes (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Alle offertes en aanbiedingen van Margriet Meijer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding tot ondertekening geen rechten worden ontleend.

2. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.

3. Kennelijke fouten in het aanbod of de offerte, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website van Margriet Meijer, binden Margriet Meijer niet.

Artikel 1.3. Totstandkoming overeenkomsten (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod of de offerte door Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever voor de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan Margriet Meijer verzoekt om met de Werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht. Opdrachtgever zal na het verzoek alsnog zo spoedig als mogelijk Margriet Meijer van een schriftelijke aanvaarding voorzien.

Artikel 1.4. Uitvoering van de opdracht (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Margriet Meijer is verplicht om de opdracht naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren.

2. Margriet Meijer kan geen garanties geven met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van door Margriet Meijer toegepaste studies en verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Margriet Meijer rust derhalve een inspanningsverplichting.

3. Daar de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, kan Margriet Meijer in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk door Partijen is overeengekomen en het resultaat voldoende is bepaald.

4. Margriet Meijer is, indien door haar gewenst of noodzakelijk geacht, gerechtigd om bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.

5. Indien Margriet Meijer wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren, zal Margriet Meijer Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan gezamenlijk een nieuwe afspraak c.q. datum plannen.

Artikel 1.5. Wijziging overeenkomst (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Indien het tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden nodig blijkt om de Overeenkomst te wijzigen dan wel aan te passen, zullen Partijen hierover gezamenlijk overeenstemming bereiken.

2. De wijziging van de Overeenkomst kan van invloed zijn op de einddatum van Coaching.

3. Indien de wijziging van de Overeenkomst invloed heeft op de vergoeding van de Werkzaamheden laat Margriet Meijer dit zo spoedig als mogelijk, onder vermelding van het aangepaste bedrag, aan Opdrachtgever weten.

4. Indien Opdrachtgever de uitvoering van de Werkzaamheden wilt uitstellen, laat Opdrachtgever dit schriftelijk tijdig aan Margriet Meijer weten.

5. Margriet Meijer is gerechtigd om de kosten die ontstaan door het uitstel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, annuleringskosten van derden en gereserveerde ruimtes.

Artikel 1.6. Annulering (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Opdrachtgever kan de opdracht conform de volgende annuleringsregeling annuleren. De annuleringskosten zullen door Margriet Meijer in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakte kosten en de hierna volgende annuleringsregeling:

• Annulering door Opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de (eerste) sessie kosteloos geschieden. (1:1 coaching)

• Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de (eerste) sessie is Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.(1:1 coaching)

• Bij annulering tussen nul en twee weken voor aanvang van de (eerste) sessie is Opdrachtgever verplicht 90% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.(1:1 coaching)

• Bij annulering van losse sessies en sessies binnen het 1:1 coaching: je kunt een sessie verplaatsen bij melding binnen 48 uur voordat de sessie plaats vindt. Doe je dit niet dan komt de sessie te vervallen.

• bij een online training kan de Opdrachtgeven binnen 14 na start het geld terug krijgen. Indien alle lessen 100% bekeken – completed – zijn binnen datzelfde tijdbestek. (online training)

2. Ongeacht het aantal weken waarbinnen Opdrachtgever de opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingen in rekening gebracht.

Artikel 1.7. Medewerking opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan Margriet Meijer voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Margriet Meijer.

2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem of haar ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.

3. Margriet Meijer is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door Opdrachtgever.

4. Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Margriet Meijer wordt verstrekt, heeft Margriet Meijer het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op eventueel door haar terbeschikkinggestelde locatie.

6. Opdrachtgever informeert Margriet Meijer tijdig omtrent voor Margriet Meijer relevante informatie.

7. Opdrachtgever stelt Margriet Meijer onverwijld in kennis indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 1.8. Vergoeding en betaling (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. De door Margriet Meijer bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

2. Margriet Meijer is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Margriet Meijer is gerechtigd om van Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding van de Werkzaamheden te verlangen.

4. Margriet Meijer gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen vergoeding indien deze verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving of door de stijging van lonen of door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst niet in redelijkheid waren te voorzien. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

5. Betaling vindt plaats zoals omschreven in de door Margriet Meijer verstrekte factuur, met inachtneming van de daarin opgenomen betalingstermijn van veertien (14) dagen. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever terstond en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Bij verzuim is Opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buite rechte komen voor rekening van Opdrachtgever, deze bedragen tenminste EUR 75.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de vergoeding schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8. Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Margriet Meijer een retentierecht op de door Opdrachtgever verstrekte benodigdheden en overige zaken van Opdrachtgever in het bezit van Margriet Meijer.

Artikel 1.9. Aansprakelijkheid (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Margriet Meijer is slechts aansprakelijk voor directe schade volgende uit tekortkomingen in de nakoming welke aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Margriet Meijer.

2. Margriet Meijer is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolg schade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

3. De aansprakelijkheid van Margriet Meijer is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht en in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.

4. Opdrachtgever vrijwaart Margriet Meijer tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt Margriet Meijer in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.

Artikel 1.10. Overmacht (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. In geval van overmacht is Margriet Meijer niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Margriet Meijer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzien of onvoorzien en waarop Margriet Meijer geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door Margriet Meijer ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.

3. Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Margriet Meijer separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 1.11. Klachten (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Opdrachtgever stelt Margriet Meijer zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.

2. Klachten over gegeven Coaching dient zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 7 dagen na het eindigen daarvan aan Margriet Meijer te worden gemeld.

3. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Margriet Meijer deze zo goed als mogelijk proberen te verhelpen, indien dit niet (meer) mogelijk is, is Margriet Meijer slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 10.

4. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Margriet Meijer.

5. Met betrekking tot de Online Makerpreneur Training: Is de training niet wat je ervan had verwacht, binnen twee weken na je aankoop kun je je geld terugkrijgen, met als voorwaarde dat je alle modules binnen die 14 dagen hebt doorlopen. Stuur dan een mail naar Margriet@monsak.nl, dan kan Margriet Meijer dit met jou, de Deelnemer, regelen.

Artikel 1.12. Duur en beëindiging overeenkomst (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de Overeenkomst is opgenomen in de offerte.

2. De Overeenkomst eindigt na voltooiing van alle overeengekomen sessies.

3. Opgenomen termijnen betreffen nimmer fatale termijnen.

4. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Margriet Meijer is in geen geval verplicht tot restitutie van door haar ontvangen gelden.

5. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting op te zeggen in geval dat:

• de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;

• de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;

• de onderneming van de andere Partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;

op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd.

Artikel 1.13. Geheimhouding (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door eenieder van hen.

2. Het voorgaande is niet van toepassing indien een der Partijen op grond van enig wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken aan de in de desbetreffende wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak genoemde personen.

3. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van EUR 1000 en EUR 500 per dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 1.14. Intellectuele eigendomsrechten (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Margriet Meijer behoudt zich altijd en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Margriet Meijer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever.

2. Alle door Margriet Meijer ten behoeve van de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten/presentaties, werkwijzen/strategieën, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door de Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

3. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Margriet Meijer, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 1.15. Marketing (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Margriet Meijer is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht. Margriet Meijer zal Opdrachtgever informeren indien en voor zover de naam van Opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke publicatie te verhinderen, indien daartoe zwaarwegende gronden aanwezig zijn.

2. Margriet Meijer kan Opdrachtgever vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Margriet Meijer. Opdrachtgever geeft Margriet Meijer toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en social media kanalen te plaatsen.

3. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of social media kanalen van Margriet Meijer zal Opdrachtgever Margriet Meijer hierover per email, conform hetgeen geregeld in de privacyverklaring van Margriet Meijer, informeren.

Artikel 1.16. Privacy (1-op-1 coaching/trainingen/workshops)

1. Margriet Meijer respecteert de privacy van de Opdrachtgever. Persoonlijk informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Margriet Meijer is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.

2. Gegevens worden alleen verzameld met toestemming van de Opdrachtgever en t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst, verstrekken van informatie via e-mail, contact opnemen i.v.m. dienstverlening, afhandelen van betalingen en/of uitvoeren of naleven van wettelijke verplichting.

3. Margriet Meijer deelt de persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of indien er moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

4. De Opdrachtgever kan te allen tijde gegevens inzien, opvragen, aanpassen of verwijderen door een verzoek te sturen middels e-mail. Een volledige kopie van het privacy beleid is beschikbaar via margriet@monsak.nl en kan te allen tijde opgevraagd worden. Ook kan de opdrachtgever bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Margriet Meijer.

5. Door de AV goed te keuren ga je ermee akkoord dat al het (groepsvergadering) beeld materiaal binnen de community zichtbaar blijft, alsmede de communicatie op het platform.

Artikel 1.17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de Overeenkomst tussen de Partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Ingeval van een geschil zullen Partijen eerst proberen hier gezamenlijk uit te komen. Ieder geschil waar Partijen niet uitkomen zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Margriet Meijer is gevestigd.

Artikel 1.18. Bepalingen (online training,  abonnementen en memberships)

1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Margriet Meijer – coach aan te bieden of te doen geven.
2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Margriet Meijer -coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Margriet Meijer – coach in de praktijk tot uitvoering brengt.
3 Margriet Meijer – coach is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Margriet Meijer – coach, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Margriet Meijer – coach geeft per cursus aan hoe lang de content beschikbaar blijft voor de klant. Indien Margriet Meijer – coach besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Margriet Meijer – coach – de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Margriet Meijer meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
6. De door Margriet Meijer – coach- aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
7. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops of cursussen van Margriet Meijer – coach –  is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
8. Margriet Meijer behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops of cursussen indien de deelnemers door het gedrag een workshop of cursussen belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
9. Margriet Meijer biedt verschillende abonnementen/memberships aan. De klant kan het abonnement/membership via de e-mail aanvragen of afsluiten via margriet@monsak.nl. Opzegtermijn is 1 maand.
10. De verschillende soorten abonnementen/memberships bevatten verschillende levels qua inhoud waar de klant toegang toe krijgt.
11. In geval van afsluiten van een abonnement/membership gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement/membership van de keuze van de klant.
12 Het abonnement/membership heeft een minimale looptijd van 1 maand, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
13. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van één maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
14. Indien de klant van abonnement/membership wil wisselen gaat dit in per de eerstvolgende maandelijkse afschrijving
15 Opgenomen Q&A’s/Masterminds blijven zichtbaar in de community, net als geplaatste berichten in de community.
16. Data van de Q&A’s kunnen afwijken van geplande data.

Hoofdstuk 2. Coaching

Hetgeen bepaald in dit hoofdstuk ziet specifiek op Coaching. Ingeval van tegenstrijdigheden

met de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 2.1 Coaching

1. Een sessie kan tot 48 uur van te voren verzet worden door Opdrachtgever. Op de geplande dag van de sessie kan deze niet meer afgezegd worden, de desbetreffende sessie komt dan te vervallen, Opdrachtgever is alsdan het volledige bedrag voor de sessie verschuldigd.